Chủ nhật, Tháng 2 17, 2019
   
Text Size

INTRODUCTION

Tn ti?ng Vi?t: CNG TY C? PH?N CONTAINER PHA NAM
English name: SOUTH VIETNAM CONTAINER SHIPPING JOINT STOCK COMPANY
Tn giao d?ch (Bussiness name): VICONSHIP SAIGON
Tn vi?t t?t (Abbreviated): VICONSHIP SAIGON

Cng ty C? ph?n Container Pha Nam (Viconship Saigon) l Cng ty ??u tin t?i Vi?t Nam ho?t ??ng v? lnh v?c v?n t?i container sau 1975. Cc ngnh, ngh? kinh doanh c?a Cng ty:

 • Kinh doanh v?n t?i bi?n, mi gi?i hng h?i, thu v cho thu tu bi?n.
 • Kinh doanh khai thc kho bi, c?ng thng quan n?i ??a (ICD Inland Clearance Depot) v d?ch v? giao nh?n hng ha.
 • Xu?t kh?u v cho thu lao ??ng c th?i h?n ? n??c ngoi.
  Kinh doanh v?t t? ngnh hng h?i, ph??ng ti?n v?n t?i, x?p d?.
 • Thu, cho thu c? s? h? t?ng, ph??ng ti?n, thi?t b? chuyn dng ?? b?c x?p, b?o qu?n v v?n chuy?n hng ha.
 • T? ch?c v th?c hi?n d?ch v? v?n t?i ?a ph??ng th?c ??i v?i container v cc lo?i hng ha khc.
 • Th?c hi?n cc d?ch v? ??i l container, ??i l tu bi?n, ??i l lin hi?p v?n chuy?n, giao nh?n hng ha, ??i l v?n chuy?n hng ha v hnh khch hng khng, mi gi?i v cung ?ng tu bi?n.
 • ?ng m?i v s?a ch?a container, s?a ch?a cc thi?t b?, ph??ng ti?n b?c x?p, v?n t?i th?y b?.
 • Mua bn v?t t? thi?t b? ngnh hng h?i, ph?ong ti?n v?n t?i x?p d?.
 • D?ch v? ?y thc xu?t nh?p kh?u.
 • D?ch v? khai thu h?i quan.
 • ?o t?o d?y ngh?.

Tin m?i

Hiện có 10 người đang xem