Thứ tư, Tháng 1 16, 2019
   
Text Size

CNG TY C? PH?N CONTAINER PHA NAM
(VICONSHIP SAIGON)

THNG BO

V/v  T? ch?c ??i H?i ??ng c? ?ng th??ng nin n?m 2017

 

      Cng ty CP Container Pha Nam trn tr?ng thng bo v? vi?c t? ch?c ??i h?i ??ng c? ?ng (?H?C?) th??ng nin  2017 nh? sau:
- Tn cng ty: Cng ty C? ph?n Container Pha Nam
- M ch?ng khon: VSG
- Lo?i ch?ng khon: ph? thng.
- M?nh gi: 10.000 ??ng/c? phi?u
- Th?i gian t? ch?c:   8 gi? 30 pht  ngy 28/4/2017
- ??a ?i?m: H?i tr??ng C?ng Si Gn.                           
                  S? 3, Nguy?n T?t Thnh, ph??ng 12, qu?n 4, TP. H? Ch Minh.       
- Ngy ch?t danh sch  cu?i cng:   18/4/2017 
- N?i dung:
                  Thng qua bo co ti chnh 2016 v Bo co c?a H?QT, BKS.
                  Thng qua cc t? trnh c?a H?QT.
                  B?u c? H?QT & BKS nhi?m k? 2017-2022
                  M?t s? v?n ?? khc thu?c th?m quy?n c?a ??i h?i ??ng c? ?ng.

      T?t c? cc c? ?ng c tn trong danh sch ???c ch?t ??u c quy?n tham d? ??i h?i.
      Qu c? ?ng no khng tham d? ???c c th?  ?y quy?n cho ng??i khc tham d?  (M?u gi?y ?y quy?n tham d?  ??i h?i ???c g?i km theo th? m?i).  
      C? ?ng ho?c nhm c? ?ng c th? ?? c? ho?c ?ng c? thnh vin H?QT & BKS theo Lu?t doanh nghi?p hi?n hnh v ?i?u l? Cty.
      ?? t?o ?i?u ki?n thu?n l?i cho cng tc t? ch?c ??i h?i, ?? ngh? Qu c? ?ng l?u : Cc ki?n ?? xu?t cho ??i h?i, ?ng c? ho?c ?? c? thnh vin H?QT & BKS . . ph?i g?i b?ng v?n b?n v? v?n phng Cng ty tr??c ngy t? ch?c ??i h?i t nh?t l 03 ngy lm vi?c  
     Cc ti li?u  v cc v?n ??  lin quan ??n ?H?C? ???c ??ng t?i trn website c?a Cng ty: (download t?i ?y)

M?i chi ti?t xin lin h?:
??a ch? Cng ty:  (L?u 3) S? 6-8 ?on V?n B?, P.9, Q. 4, Tp. H? Ch Minh 
Ng??i lin h?: Anh Quch H?u Danh: ?T:  (08) 38266500 ext 131.
Fax: (08) 38266001.
E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  

Trn tr?ng./.

T/M H?I ??NG QU?N TR?
CH? T?CH
NGUY?N XUN HA

 

Ngh? Quy?t H?QT V/v b? nhi?m ch?c danh Ph T?ng Gim ??c (T?i v?)

 

Ngh? quy?t H?QT V/v Thay ??i ng??i ??i di?n theo php lu?t (T?i v?)

   

Bo co ti chnh qu 4 - 2016 (T?i v?)

 

Ngh? quy?t H?QT V/v Thay ??i gi?y php kinh doanh (T?i v?)

   

Trang 3 của 12

Tin m?i

Hiện có 4 người đang xem