Thứ ba, Tháng 10 16, 2018
   
Text Size

D? TH?O ?I?U L? 2016

 

 

D? TH?O ?? TRNH ?H?C? TH??NG NIN N?M 2016

(Download t?i ?y)

 

 

Cng v?n g?i UBCK V/v t? ch?c ?H?C? 2016 (T?i v?)

 

CNG TY C? PH?N CONTAINER PHA NAM
(VICONSHIP SAIGON)

THNG BO

V/v  T? ch?c ??i H?i ??ng c? ?ng th??ng nin n?m 2016

 

      Cng ty CP Container Pha Nam trn tr?ng thng bo v? vi?c t? ch?c ??i h?i ??ng c? ?ng (?H?C?) th??ng nin  2016 nh? sau:
- Tn cng ty: Cng ty c? ph?n container pha Nam
- M ch?ng khon: VSG
- Lo?i ch?ng khon: ph? thng.
- M?nh gi: 10.000 ??ng/c? phi?u
- Th?i gian t? ch?c:   8 gi? 30 pht  ngy 29/4/2016
- ??a ?i?m: H?i tr??ng C?ng Si Gn.                          
                  S? 3, Nguy?n T?t Thnh, ph??ng 12, qu?n 4, TP. H? Ch Minh.      
- Ngy ch?t danh sch  cu?i cng:   25/3/2016
- N?i dung:
                  Thng qua bo co ti chnh 2015 v Bo co c?a H?QT, BKS.
                  Thng qua cc t? trnh c?a H?QT.
                  B?u c? b? xung H?QT & BKS
                  M?t s? v?n ?? khc thu?c th?m quy?n c?a ??i h?i ??ng c? ?ng.

      T?t c? cc c? ?ng c tn trong danh sch ch?t vo ngy 25/3/2016 c quy?n tham d? ??i h?i.
      Qu c? ?ng no khng tham d? ???c c th?  ?y quy?n cho ng??i khc tham d?  (M?u gi?y ?y quy?n tham d?  ??i h?i ???c g?i km theo th? m?i). 
      C? ?ng ho?c nhm c? ?ng c th? ?? c? ho?c ?ng c? thnh vin H?QT & BKS theo Lu?t doanh nghi?p hi?n hnh v ?i?u l? Cty.
      ?? t?o ?i?u ki?n thu?n l?i cho cng tc t? ch?c ??i h?i, ?? ngh? Qu c? ?ng l?u : Cc ki?n ?? xu?t cho ??i h?i, ?ng c? ho?c ?? c? thnh vin H?QT & BKS . . ph?i g?i b?ng v?n b?n v? v?n phng Cng ty tr??c ngy t? ch?c ??i h?i t nh?t l 03 ngy lm vi?c 
     Cc ti li?u  v cc v?n ??  lin quan ??n ?H?C? ???c ??ng t?i trn website c?a Cng ty: (download t?i ?y)

M?i chi ti?t xin lin h?:
??a ch? Cng ty:   S? 11 Nguy?n Hu?, P. B?n Ngh, Q. 1, Tp. H? Ch Minh.
Ng??i lin h?: Anh Quch H?u Danh: ?T:  (08) 38295616 ext 131.
Fax: (08) 38231064.
E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Trn tr?ng./.

T/M H?I ??NG QU?N TR?
CH? T?CH
CP TR?NG TU?N

   

Bo co ti chnh 2015 ? ki?m ton (T?i v?)

 

C?NG HO X H?I CH? NGH?A VI?T NAM
??c l?p - T? do - H?nh phc

Thnh ph? H? Ch Minh, ngy 08  thng 03 n?m 2016.


THNG BO
(V? ngy ??ng k cu?i cng ?? th?c hi?n quy?n tham d? v bi?u quy?t t?i ??i h?i ??ng c? ?ng th??ng nin 2016)

 

Knh g?i:     Trung tm L?u k Ch?ng khon Vi?t Nam

Tn T? ch?c pht hnh: CNG TY C? PH?N CONTAINER PHA NAM
Tn giao d?ch: VICONSHIP SAIGON
Tr? s? chnh: S? 11 Nguy?n Hu?, P. B?n Ngh, Q.1, TP. H? Ch Minh.
?i?n tho?i: (84.8) 38290197 - 38295616
Fax: (84.8) 39143379 38264031.
Sn giao d?ch: UPCOM.
Xin thng bo ??n Trung tm L?u k Ch?ng khon Vi?t Nam (VSD) ngy ??ng k cu?i cng cho ch?ng khon sau:
Tn ch?ng khon: C? phi?u Cng ty C? ph?n Container pha Nam.
M ch?ng khon: VSG
M ISIN: VN000000VSG9
Lo?i ch?ng khon:     C? phi?u ph? thng
M?nh gi: 10.000 /CP
Ngy ??ng k cu?i cng: 25 thng 3 n?m 2016.
??ng th?i ?? ngh? VSD l?p v g?i cho Cng ty chng ti danh sch ng??i s? h?u ch?ng khon nu trn.
??a ch? email nh?n file d? li?u:
   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  
1. L do v m?c ?ch:
- T? ch?c ??i h?i ??ng c? ?ng th??ng nin 2016.
2. N?i dung c? th?:
 T? ch?c ??i h?i ??ng c? ?ng th??ng nin 2016
- T? l? th?c hi?n: ??i v?i c? phi?u ph? thng 11.044.000 c? phi?u = 11.044.000 quy?n tham d? v bi?u quy?t
- Th?i gian th?c hi?n:  thng 4 n?m 2016
- ??a ?i?m th?c hi?n: Th?i gian v ??a ?i?m c? th? s? thng bo sau.
- N?i dung h?p:
  Thng qua bo co ti chnh ki?m ton 2015, Bo co c?a H?QT, BKS v cc v?n ?? khc.

      Chng ti cam k?t nh?ng thng tin v? ng??i s? h?u trong danh sch s? ???c s? d?ng ?ng m?c ?ch v tun th? cc quy ??nh c?a VSD. Cng ty chng ti s? hon ton ch?u trch nhi?m tr??c php lu?t n?u c sai ph?m.

NG??I ??I DI?N PHP LU?T
(? k)
T?ng gim ??c
CP TR?NG TU?N


***Ghi ch: Ti li?u cho ??i h?i ??ng C? ?ng th??ng nin 2016 s? ???c ??ng t?i trn Website c?a Cng ty (www.viconshipsg.com.vn)

   

Trang 6 của 12

Tin m?i

Hiện có 7 người đang xem