Thứ tư, Tháng 11 14, 2018
   
Text Size
 

K?T QU? ??I H?I ??NG C? ?NG TH??NG NIN 2015

- Bin b?n ??i h?i ??ng C? ?ng 2015 (T?i v?)

- Ngh? Quy?t ??i h?i ??ng C? ?ng 2015 (T?i v?)

 

Bo co ti chnh qu 1 - 2015 (T?i v?)

   

Bo co th??ng nin 2014 (T?i v?)

 

CNG TY C? PH?N CONTAINER PHA NAM
(VICONSHIP SAIGON)

THNG BO

V/v  T? ch?c ??i H?i ??ng c? ?ng th??ng nin n?m 2015

(T? CH?C L?N 2)

 

      Cng ty CP Container Pha Nam trn tr?ng thng bo v? vi?c t? ch?c ??i h?i ??ng c? ?ng (?H?C?) th??ng nin  2015 nh? sau:
- Tn cng ty: Cng ty c? ph?n container pha Nam
- M ch?ng khon: VSG
- Lo?i ch?ng khon: ph? thng.
- M?nh gi: 10.000 ??ng/c? phi?u
- Th?i gian t? ch?c:   8 gi? 30 pht  ngy 22/5/2015
- ??a ?i?m: H?i tr??ng Tr??ng ti?u h?c Nguy?n V?n Tr?i.                          
                  S? 2, ???ng V?nh Khnh, ph??ng 9, qu?n 4, TP. H? Ch Minh.      
- Ngy ch?t danh sch  cu?i cng:   16/3/2015
- N?i dung:
                  Thng qua bo co ti chnh 2014 v Bo co c?a H?QT, BKS.
                  Thng qua cc t? trnh c?a H?QT.
                  M?t s? v?n ?? khc thu?c th?m quy?n c?a ??i h?i ??ng c? ?ng.


      T?t c? cc c? ?ng c tn trong danh sch ch?t c quy?n tham d? ??i h?i.
      Qu c? ?ng no khng tham d? ???c c th?  ?y quy?n cho ng??i khc tham d?  (M?u gi?y ?y quy?n tham d?  ??i h?i ???c g?i km theo th? m?i). 
      ??ng k tham d? ??i h?i ???c g?i v? Cng ty b?ng Fax, E-mail, ho?c ??ng k qua ?i?n tho?i . . . tr??c ngy t? ch?c ??i h?i  03 ngy lm vi?c.
      ?? t?o ?i?u ki?n thu?n l?i cho cng tc t? ch?c ??i h?i, ?? ngh? Qu c? ?ng l?u : Cc ki?n ?? xu?t cho ??i h?i,. . . ph?i g?i b?ng v?n b?n v? v?n phng Cng ty tr??c ngy t? ch?c ??i h?i ??ng c? ?ng th??ng nin 2015 t nh?t l 03 ngy lm vi?c. 
     Cc ti li?u  v cc v?n ??  lin quan ??n ?H?C? ???c ??ng t?i trn website c?a Cng ty: (download t?i ?y)

M?i chi ti?t xin lin h?:
??a ch? Cng ty:   S? 11 Nguy?n Hu?, P. B?n Ngh, Q. 1, Tp. H? Ch Minh.
Ng??i lin h?: Anh Quch H?u Danh: ?T:  (08) 38295616, my nhnh 131,
Fax: (08) 38231064.
E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Trn tr?ng./.

T/M H?I ??NG QU?N TR?
CH? T?CH
CP TR?NG TU?N

   

Trang 7 của 12

Tin m?i

Hiện có 14 người đang xem