Thứ tư, Tháng 11 14, 2018
   
Text Size

CNG TY C? PH?N CONTAINER PHA NAM
11 Nguy?n Hu?, qu?n 1, TP H? Ch Minh
?i?n tho?i: (84-8) 38218153; Fax: (84-8) 39143959.
Website: http://www.viconshipsg.com.vn ; Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

S?: 01/2012/NQ-?H?C?

Thnh ph? H? Ch Minh, ngy 28 thng 5 n?m 2012.

NGH? QUY?T
??I H?I ??NG C? ?NG TH??NG NIN N?M 2012

- C?n c? ?i?u l? Cng ty C? ph?n Container Pha Nam ???c thng qua t?i ??i h?i ??ng C? ?ng Cng ty ngy 03/4/2007.
- C?n c? Bo co k?t qu? ki?m tra t? cch c? ?ng tham d? ??i h?i ??ng c? ?ng th??ng nin n?m 2012 ngy 28 / 5 / 2012 c?a Ban ki?m tra t? cch c? ?ng.

??i h?i ??ng C? ?ng Cng ty c? ph?n container pha nam ? ti?n hnh phin h?p th??ng nin n?m 2012 t?i H?i tr??ng Tr??ng ti?u h?c Nguy?n V?n Tr?i (l?u 2), ???ng V?nh Khnh, Ph??ng 9, Q.4, TP. H? Ch Minh, ngy 28/5/2012, v?i s? C? ?ng v ng??i ???c ?y quy?n d? h?p c m?t t?i ??i h?i l 31 ng??i, s? h?u 5.303.808 c? ph?n, chi?m 48,02% t?ng s? c? ph?n hi?n di?n c quy?n bi?u quy?t.
??i h?i ? nh?t tr ton b? ch??ng trnh lm vi?c c?a ??i h?i ??ng C? ?ng th??ng nin n?m 2012 c?a Cng ty.
Sau khi nghe ??i di?n H?i ??ng qu?n tr?, Ban ki?m sot trnh by cc v?n ki?n ??i h?i, ??i h?i ??ng C? ?ng th??ng nin n?m 2012 ? ti?n hnh th?o lu?n v bi?u quy?t t?ng n?i dung ???c trnh ra ??i h?i.
??i h?i ? ti?n hnh b?u c? H?i ??ng qu?n tr? v Ban ki?m sot nhi?m k? 2012 - 2017.
C?n c? Bo co k?t qu? bi?u quy?t cc n?i dung v Bin b?n ki?m phi?u c?a Ban b?u c?.

??i h?i ??ng C? ?ng ? bi?u quy?t v?i 100% t?ng s? c? ph?n tham d? c quy?n bi?u quy?t thng qua nh?ng n?i dung trn c?a Ngh? quy?t ??i h?i ??ng C? ?ng th??ng nin n?m 2012.

??I H?I ??NG C? ?NG TH??NG NIN N?M 2012
QUY?T NGH?

?i?u 1: Nh?t tr thng qua Bo co ho?t ??ng s?n xu?t kinh doanh n?m 2011, bo co ti chnh n?m 2011 v d? ki?n k? ho?ch SXKD n?m 2012:
1.1 K?t qu? kinh doanh n?m 2011:
+ Doanh thu: 113.465 tri?u VN ??ng.
+ L?i nhu?n: - 37.517 tri?u VN ??ng.
1.2 Ch? tiu k? ho?ch n?m 2012:
+ Doanh thu: 82.667 tri?u VN ??ng.
+ L?i nhu?n: - 59.289 tri?u VN ??ng.


?i?u 2: Nh?t tr thng qua Bo co c?a Ban ki?m sot v? bo co ti chnh cng ty n?m 2011.


?i?u 3: Nh?t tr thng qua T? trnh v? ph??ng n phn ph?i l?i nhu?n v trch l?p cc qu? n?m 2011.


3.1 T?ng l?i nhu?n tr??c thu? TNDN: - 37.617.244.539 VN ??ng.
3.2 L?i nhu?n sau thu? TNDN: - 37.617.244.539 VN ??ng.
3.3 Trch l?p cc qu?: 0 ??ng.


?i?u 4: Nh?t tr thng qua ph??ng n ti c? c?u ti chnh v t?ng v?n ?i?u l? cng ty:
Sau khi Cng ty mua bn n? v ti s?n t?n ??ng c?a doanh nghi?p (g?i t?t l: Cng ty Mua bn n?) v Ngn hng TMCP Hng H?i Vi?t Nam th?c hi?n xong vi?c mua m?t ph?n ho?c ton b? kho?n n? vay c?a Cng ty t? Ngn hng TMCP Hng H?i Chi nhnh TP.H? Ch Minh, Cng ty s? th?c hi?n ph??ng n t?ng v?n ?i?u l? t? m?c hi?n t?i (110,44 t? ??ng) ln m?c t? 220 t? ??ng ??n 250 t? ??ng. Ton b? ph?n pht hnh t?ng thm s? do Cng ty Mua bn n? v Ngn hng TMCP Hng H?i Vi?t Nam th?c hi?n b?ng cch chuy?n m?t ph?n n? thnh v?n g?p.
??i h?i ??ng C? ?ng nh?t tr giao H?i ??ng qu?n tr? Cng ty tri?n khai th?c hi?n ph??ng n ti c? c?u ti chnh v t?ng v?n ?i?u l? nu trn.


?i?u 5: Nh?t tr thng qua bo co s? d?ng qu? H?i ??ng qu?n tr? n?m 2011.
M?c th lao cho H?i ??ng qu?n tr? v Ban ki?m sot n?m 2012/2013 l 30.000.000 ??ng/thng (Ba m??i tri?u ??ng).


?i?u 6: Nh?t tr thng qua vi?c s?a ??i ?i?u l? Cng ty theo t? trnh c?a H?i ??ng qu?n tr?.


?i?u 7: Giao cho H?i ??ng qu?n tr? ch?n Cng ty ki?m ton cho Cng ty v vi?c Ch? t?ch H?i ??ng qu?n tr? c th? kim nhi?m ch?c T?ng gim ??c ?i?u hnh trong su?t nhi?m k? 2012 - 2017.


?i?u 8: Nh?t tr thng qua k?t qu? b?u c? H?i ??ng qu?n tr? v Ban ki?m sot nhi?m k? 2012-2017 nh? sau:
1 H?i ??ng qu?n tr?:
1. ng Cp Tr?ng Tu?n
2. ng Hong ?nh Qu?ng
3. ng Nguy?n M?nh C??ng
4. ng Hu?nh Kim Ti?n
5. ng Nguy?n Xun Ha
2 Ban ki?m sot:
1. ng Nguy?n S? Snh
2. ng ?? Tu?n Nam
3. B V Th? H?i ???ng

?i?u 9: T? ch?c th?c hi?n:
??i h?i ??ng c? ?ng giao H?i ??ng qu?n tr? ch?u trch nhi?m t? ch?c ch? ??o, ?n ??c, theo di vi?c th?c hi?n Ngh? quy?t ny.

??i h?i ??ng C? ?ng ? bi?u quy?t v?i 100% t?ng s? c? ph?n tham d? c quy?n bi?u quy?t thng qua nh?ng n?i dung trn c?a Ngh? quy?t ??i h?i ??ng c? ?ng th??ng nin n?m 2012.

TM. ??I H?I ??NG C? ?NG TH??NG NIN N?M 2012
Ch? t?ch ?on (? k)
Cp Tr?ng Tu?n

 

1. Ch??ng trnh ??i h?i C? ?ng 2012

2. Bo co Ti chnh 2011 c?a Ban Ki?m sot

3. Bo co k?t qu? SXKD 2011 v k? ho?ch 2012

4. B?ng k?t qu? SXKD 2011 ? ki?m ton v k? ho?ch 2012

5. B?ng cn ??i k? ton 2011

6. Bo co s? d?ng Qu? H?QT 2011

7. T? trnh v/v Ph??ng n ti c? c?u, t?ng v?n ?i?u l? Cng ty

8. T? trnh ??i h?i ??ng C? ?ng v? ph??ng n phn ph?i l?i nhu?n v trch l?p cc qu? n?m 2011

9. T? trnh ??i h?i ??ng C? ?ng v? vi?c s?a ??i ?i?u l? Cng ty

10. Th? m?i tham d? ??i h?i ??ng C? ?ng th??ng nin 2012

11. Gi?y ??ng k tham d? (ho?c ?y quy?n tham d?) ??i h?i ??ng C? ?ng th??ng nin 2012.

B?m vo ?y ?? t?i v?

12.?i?u l? Cng ty C? ph?n Container Pha Nam (t?i v?)

 

THNG BO
(V/v T? ch?c ??i H?i ??ng c? ?ng th??ng nin n?m 2012)

Knh g?i: Qu C? ?ng

Cng ty CP Container Pha Nam trn tr?ng thng bo ??n Qu c? ?ng v? vi?c t? ch?c ??i h?i ??ng c? ?ng (?H?C?) th??ng nin nh? sau:

Ngy giao d?ch khng h??ng quy?n: 13/3/2012
Ngy ch?t danh sch c? ?ng: 15/3/2012
Th?i gian t? ch?c ?H?C?: T? 8 gi? ngy 11/4/2012
??a ?i?m: H?i tr??ng Tr??ng ti?u h?c Nguy?n V?n Tr?i.
S? 2, ???ng V?nh Khnh, ph??ng 9, qu?n 4, TP. H? Ch Minh.
N?i dung:
- Thng qua cc bo co th??ng nin c?a H?QT, BKS.
- Bo co ti chnh ki?m ton.
- Bo co th lao H?QT, BKS Cty.
- B?u c? H?QT, BKS Cng ty nhi?m k? 2012 - 2017.
- L?a ch?n cng ty ki?m ton . . .
Th? l? tham d? ?H?C?:
- T?t c? cc c? ?ng c trong danh sch vo ngy ch?t danh sch c? ?ng c quy?n tham d? ??i h?i. Qu c? ?ng no khng tham d? ???c c th? ?y quy?n cho ng??i khc tham d? (gi?y ?y quy?n tham d? ??i h?i theo m?u ?y quy?n g?i km theo th? m?i) v c th? g?i v? Cng ty c th? b?ng Fax, E-mail, ?i?n tho?i . . .
- ?? t?o ?i?u ki?n thu?n l?i cho cng tc t? ch?c ??i h?i, ?? ngh? Qu c? ?ng l?u : ??ng k tham d? ??i h?i g?i v? Cng ty c th? b?ng Fax, E-mail, ?i?n tho?i . . ., cc ?? xu?t cho ch??ng trnh ??i h?i, cc ?? c?, ?ng c? thnh vin H?QT, BKS. . . ph?i g?i b?ng v?n b?n v? v?n phng Cng ty tr??c ngy 06/4/2012.
- ?i?u ki?n ?? c?, ?ng c? thnh vin H?QT, BKS c?n c? theo ?i?u l? c?a Cng ty ???c ??ng t?i trn Website c?a Cng ty.
- Khi ??n tham d? ??i h?i, Qu c? ?ng mang theo CMND ho?c h? chi?u v gi?y ?y quy?n h?p l? (n?u l ng??i ???c ?y quy?n).
- Cc ti li?u lin quan ??n ?H?C? ???c ??ng t?i trn website c?a Cng ty.
??a ch? Cng ty: S? 11 Nguy?n Hu?, P. B?n Ngh, Q. 1, Tp. H? Ch Minh.
Lin h?: Anh Quch H?u Danh, ?T: (08) 38295616, my nhnh 131, Fax: (08) 38231064, email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Ch? t?ch H?QT (? k).

   

?i?u l? Cng ty C? ph?n Container Pha Nam (t?i v?)

   

Trang 12 của 12

Tin m?i

Hiện có 7 người đang xem