Chủ nhật, Tháng 2 17, 2019
   
Text Size

CNG TY C? PH?N CONTAINER PHA NAM
(VICONSHIP SAIGON)

THNG BO

V/v  T? ch?c ??i H?i ??ng c? ?ng th??ng nin n?m 2016

 (T? ch?c l?n th? 2)

      Cng ty CP Container Pha Nam trn tr?ng thng bo v? vi?c t? ch?c ??i h?i ??ng c? ?ng (?H?C?) th??ng nin  2016 nh? sau:
- Tn cng ty: Cng ty C? ph?n Container Pha Nam
- M ch?ng khon: VSG
- Lo?i ch?ng khon: ph? thng.
- M?nh gi: 10.000 ??ng/c? phi?u
- Th?i gian t? ch?c:   8 gi? 30 pht  ngy 23/5/2016
- ??a ?i?m: H?i tr??ng C?ng Si Gn.                          
                  S? 3, Nguy?n T?t Thnh, ph??ng 12, qu?n 4, TP. H? Ch Minh.      
- Ngy ch?t danh sch  cu?i cng:   25/3/2016
- N?i dung:
                  Thng qua bo co ti chnh 2015 v Bo co c?a H?QT, BKS.
                  Thng qua cc t? trnh c?a H?QT.
                  B?u c? b? xung H?QT & BKS
                  M?t s? v?n ?? khc thu?c th?m quy?n c?a ??i h?i ??ng c? ?ng.

      T?t c? cc c? ?ng c tn trong danh sch ch?t vo ngy 25/3/2016 c quy?n tham d? ??i h?i.
      Qu c? ?ng no khng tham d? ???c c th?  ?y quy?n cho ng??i khc tham d?  (M?u gi?y ?y quy?n tham d?  ??i h?i ???c g?i km theo th? m?i). 
      C? ?ng ho?c nhm c? ?ng c th? ?? c? ho?c ?ng c? thnh vin H?QT & BKS theo Lu?t doanh nghi?p hi?n hnh v ?i?u l? Cty.
      ?? t?o ?i?u ki?n thu?n l?i cho cng tc t? ch?c ??i h?i, ?? ngh? Qu c? ?ng l?u : Cc ki?n ?? xu?t cho ??i h?i, ?ng c? ho?c ?? c? thnh vin H?QT & BKS . . ph?i g?i b?ng v?n b?n v? v?n phng Cng ty tr??c ngy t? ch?c ??i h?i t nh?t l 03 ngy lm vi?c 
     Cc ti li?u  v cc v?n ??  lin quan ??n ?H?C? ???c ??ng t?i trn website c?a Cng ty: (download t?i ?y)

M?i chi ti?t xin lin h?:
??a ch? Cng ty:   S? 11 Nguy?n Hu?, P. B?n Ngh, Q. 1, Tp. H? Ch Minh.
Ng??i lin h?: Anh Quch H?u Danh: ?T:  (08) 38295616 ext 131.
Fax: (08) 38231064.
E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Trn tr?ng./.

T/M H?I ??NG QU?N TR?
CH? T?CH
CP TR?NG TU?N

 

DHCD2016KTC

 

D? TH?O ?I?U L? 2016

 

 

D? TH?O ?? TRNH ?H?C? TH??NG NIN N?M 2016

(Download t?i ?y)

 

   

Cng v?n g?i UBCK V/v t? ch?c ?H?C? 2016 (T?i v?)

 

CNG TY C? PH?N CONTAINER PHA NAM
(VICONSHIP SAIGON)

THNG BO

V/v  T? ch?c ??i H?i ??ng c? ?ng th??ng nin n?m 2016

 

      Cng ty CP Container Pha Nam trn tr?ng thng bo v? vi?c t? ch?c ??i h?i ??ng c? ?ng (?H?C?) th??ng nin  2016 nh? sau:
- Tn cng ty: Cng ty c? ph?n container pha Nam
- M ch?ng khon: VSG
- Lo?i ch?ng khon: ph? thng.
- M?nh gi: 10.000 ??ng/c? phi?u
- Th?i gian t? ch?c:   8 gi? 30 pht  ngy 29/4/2016
- ??a ?i?m: H?i tr??ng C?ng Si Gn.                          
                  S? 3, Nguy?n T?t Thnh, ph??ng 12, qu?n 4, TP. H? Ch Minh.      
- Ngy ch?t danh sch  cu?i cng:   25/3/2016
- N?i dung:
                  Thng qua bo co ti chnh 2015 v Bo co c?a H?QT, BKS.
                  Thng qua cc t? trnh c?a H?QT.
                  B?u c? b? xung H?QT & BKS
                  M?t s? v?n ?? khc thu?c th?m quy?n c?a ??i h?i ??ng c? ?ng.

      T?t c? cc c? ?ng c tn trong danh sch ch?t vo ngy 25/3/2016 c quy?n tham d? ??i h?i.
      Qu c? ?ng no khng tham d? ???c c th?  ?y quy?n cho ng??i khc tham d?  (M?u gi?y ?y quy?n tham d?  ??i h?i ???c g?i km theo th? m?i). 
      C? ?ng ho?c nhm c? ?ng c th? ?? c? ho?c ?ng c? thnh vin H?QT & BKS theo Lu?t doanh nghi?p hi?n hnh v ?i?u l? Cty.
      ?? t?o ?i?u ki?n thu?n l?i cho cng tc t? ch?c ??i h?i, ?? ngh? Qu c? ?ng l?u : Cc ki?n ?? xu?t cho ??i h?i, ?ng c? ho?c ?? c? thnh vin H?QT & BKS . . ph?i g?i b?ng v?n b?n v? v?n phng Cng ty tr??c ngy t? ch?c ??i h?i t nh?t l 03 ngy lm vi?c 
     Cc ti li?u  v cc v?n ??  lin quan ??n ?H?C? ???c ??ng t?i trn website c?a Cng ty: (download t?i ?y)

M?i chi ti?t xin lin h?:
??a ch? Cng ty:   S? 11 Nguy?n Hu?, P. B?n Ngh, Q. 1, Tp. H? Ch Minh.
Ng??i lin h?: Anh Quch H?u Danh: ?T:  (08) 38295616 ext 131.
Fax: (08) 38231064.
E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Trn tr?ng./.

T/M H?I ??NG QU?N TR?
CH? T?CH
CP TR?NG TU?N

   

Trang 6 của 15

Tin m?i

Hiện có 7 người đang xem