Thứ tư, Tháng 11 14, 2018
   
Text Size

Bo co th??ng nin n?m 2015 (T?i v?)

 

Bo co ti chnh 2015 ? ki?m ton (T?i v?)

 

C?NG HO X H?I CH? NGH?A VI?T NAM
??c l?p - T? do - H?nh phc

Thnh ph? H? Ch Minh, ngy 08  thng 03 n?m 2016.


THNG BO
(V? ngy ??ng k cu?i cng ?? th?c hi?n quy?n tham d? v bi?u quy?t t?i ??i h?i ??ng c? ?ng th??ng nin 2016)

 

Knh g?i:     Trung tm L?u k Ch?ng khon Vi?t Nam

Tn T? ch?c pht hnh: CNG TY C? PH?N CONTAINER PHA NAM
Tn giao d?ch: VICONSHIP SAIGON
Tr? s? chnh: S? 11 Nguy?n Hu?, P. B?n Ngh, Q.1, TP. H? Ch Minh.
?i?n tho?i: (84.8) 38290197 - 38295616
Fax: (84.8) 39143379 38264031.
Sn giao d?ch: UPCOM.
Xin thng bo ??n Trung tm L?u k Ch?ng khon Vi?t Nam (VSD) ngy ??ng k cu?i cng cho ch?ng khon sau:
Tn ch?ng khon: C? phi?u Cng ty C? ph?n Container pha Nam.
M ch?ng khon: VSG
M ISIN: VN000000VSG9
Lo?i ch?ng khon:     C? phi?u ph? thng
M?nh gi: 10.000 /CP
Ngy ??ng k cu?i cng: 25 thng 3 n?m 2016.
??ng th?i ?? ngh? VSD l?p v g?i cho Cng ty chng ti danh sch ng??i s? h?u ch?ng khon nu trn.
??a ch? email nh?n file d? li?u:
   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  
1. L do v m?c ?ch:
- T? ch?c ??i h?i ??ng c? ?ng th??ng nin 2016.
2. N?i dung c? th?:
 T? ch?c ??i h?i ??ng c? ?ng th??ng nin 2016
- T? l? th?c hi?n: ??i v?i c? phi?u ph? thng 11.044.000 c? phi?u = 11.044.000 quy?n tham d? v bi?u quy?t
- Th?i gian th?c hi?n:  thng 4 n?m 2016
- ??a ?i?m th?c hi?n: Th?i gian v ??a ?i?m c? th? s? thng bo sau.
- N?i dung h?p:
  Thng qua bo co ti chnh ki?m ton 2015, Bo co c?a H?QT, BKS v cc v?n ?? khc.

      Chng ti cam k?t nh?ng thng tin v? ng??i s? h?u trong danh sch s? ???c s? d?ng ?ng m?c ?ch v tun th? cc quy ??nh c?a VSD. Cng ty chng ti s? hon ton ch?u trch nhi?m tr??c php lu?t n?u c sai ph?m.

NG??I ??I DI?N PHP LU?T
(? k)
T?ng gim ??c
CP TR?NG TU?N


***Ghi ch: Ti li?u cho ??i h?i ??ng C? ?ng th??ng nin 2016 s? ???c ??ng t?i trn Website c?a Cng ty (www.viconshipsg.com.vn)

   

(T?i v?)

 
   

Trang 7 của 15

Tin m?i

Hiện có 12 người đang xem