Thứ tư, Tháng 11 14, 2018
   
Text Size

CNG TY C? PH?N CONTAINER PHA NAM
(VICONSHIP SAIGON)

THNG BO

V/v  T? ch?c ??i H?i ??ng c? ?ng th??ng nin n?m 2015

(T? CH?C L?N 2)

 

      Cng ty CP Container Pha Nam trn tr?ng thng bo v? vi?c t? ch?c ??i h?i ??ng c? ?ng (?H?C?) th??ng nin  2015 nh? sau:
- Tn cng ty: Cng ty c? ph?n container pha Nam
- M ch?ng khon: VSG
- Lo?i ch?ng khon: ph? thng.
- M?nh gi: 10.000 ??ng/c? phi?u
- Th?i gian t? ch?c:   8 gi? 30 pht  ngy 22/5/2015
- ??a ?i?m: H?i tr??ng Tr??ng ti?u h?c Nguy?n V?n Tr?i.                          
                  S? 2, ???ng V?nh Khnh, ph??ng 9, qu?n 4, TP. H? Ch Minh.      
- Ngy ch?t danh sch  cu?i cng:   16/3/2015
- N?i dung:
                  Thng qua bo co ti chnh 2014 v Bo co c?a H?QT, BKS.
                  Thng qua cc t? trnh c?a H?QT.
                  M?t s? v?n ?? khc thu?c th?m quy?n c?a ??i h?i ??ng c? ?ng.


      T?t c? cc c? ?ng c tn trong danh sch ch?t c quy?n tham d? ??i h?i.
      Qu c? ?ng no khng tham d? ???c c th?  ?y quy?n cho ng??i khc tham d?  (M?u gi?y ?y quy?n tham d?  ??i h?i ???c g?i km theo th? m?i). 
      ??ng k tham d? ??i h?i ???c g?i v? Cng ty b?ng Fax, E-mail, ho?c ??ng k qua ?i?n tho?i . . . tr??c ngy t? ch?c ??i h?i  03 ngy lm vi?c.
      ?? t?o ?i?u ki?n thu?n l?i cho cng tc t? ch?c ??i h?i, ?? ngh? Qu c? ?ng l?u : Cc ki?n ?? xu?t cho ??i h?i,. . . ph?i g?i b?ng v?n b?n v? v?n phng Cng ty tr??c ngy t? ch?c ??i h?i ??ng c? ?ng th??ng nin 2015 t nh?t l 03 ngy lm vi?c. 
     Cc ti li?u  v cc v?n ??  lin quan ??n ?H?C? ???c ??ng t?i trn website c?a Cng ty: (download t?i ?y)

M?i chi ti?t xin lin h?:
??a ch? Cng ty:   S? 11 Nguy?n Hu?, P. B?n Ngh, Q. 1, Tp. H? Ch Minh.
Ng??i lin h?: Anh Quch H?u Danh: ?T:  (08) 38295616, my nhnh 131,
Fax: (08) 38231064.
E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Trn tr?ng./.

T/M H?I ??NG QU?N TR?
CH? T?CH
CP TR?NG TU?N

 

CNG TY C? PH?N CONTAINER PHA NAM
(VICONSHIP SAIGON)

THNG BO

V/v  T? ch?c ??i H?i ??ng c? ?ng th??ng nin n?m 2015

(T? CH?C L?N 2)

 

      Cng ty CP Container Pha Nam trn tr?ng thng bo v? vi?c t? ch?c ??i h?i ??ng c? ?ng (?H?C?) th??ng nin  2015 nh? sau:
- Tn cng ty: Cng ty c? ph?n container pha Nam
- M ch?ng khon: VSG
- Lo?i ch?ng khon: ph? thng.
- M?nh gi: 10.000 ??ng/c? phi?u
- Th?i gian t? ch?c:   8 gi? 30 pht  ngy 08/5/2015
- ??a ?i?m: H?i tr??ng Tr??ng ti?u h?c Nguy?n V?n Tr?i.                          
                  S? 2, ???ng V?nh Khnh, ph??ng 9, qu?n 4, TP. H? Ch Minh.      
- Ngy ch?t danh sch  cu?i cng:   16/3/2015
- N?i dung:
                  Thng qua bo co ti chnh 2014 v Bo co c?a H?QT, BKS.
                  Thng qua cc t? trnh c?a H?QT.
                  M?t s? v?n ?? khc thu?c th?m quy?n c?a ??i h?i ??ng c? ?ng.


      T?t c? cc c? ?ng c tn trong danh sch ch?t c quy?n tham d? ??i h?i.
      Qu c? ?ng no khng tham d? ???c c th?  ?y quy?n cho ng??i khc tham d?  (M?u gi?y ?y quy?n tham d?  ??i h?i ???c g?i km theo th? m?i). 
      ??ng k tham d? ??i h?i ???c g?i v? Cng ty b?ng Fax, E-mail, ho?c ??ng k qua ?i?n tho?i . . . tr??c ngy t? ch?c ??i h?i  03 ngy lm vi?c.
      ?? t?o ?i?u ki?n thu?n l?i cho cng tc t? ch?c ??i h?i, ?? ngh? Qu c? ?ng l?u : Cc ki?n ?? xu?t cho ??i h?i,. . . ph?i g?i b?ng v?n b?n v? v?n phng Cng ty tr??c ngy t? ch?c ??i h?i ??ng c? ?ng th??ng nin 2015 t nh?t l 03 ngy lm vi?c. 
     Cc ti li?u  v cc v?n ??  lin quan ??n ?H?C? ???c ??ng t?i trn website c?a Cng ty: (download t?i ?y)

M?i chi ti?t xin lin h?:
??a ch? Cng ty:   S? 11 Nguy?n Hu?, P. B?n Ngh, Q. 1, Tp. H? Ch Minh.
Ng??i lin h?: Anh Quch H?u Danh: ?T:  (08) 38295616, my nhnh 131,
Fax: (08) 38231064.
E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Trn tr?ng./.

T/M H?I ??NG QU?N TR?
CH? T?CH
CP TR?NG TU?N

 

CNG TY C? PH?N CONTAINER PHA NAM
(VICONSHIP SAIGON)

THNG BO

V/v  T? ch?c ??i H?i ??ng c? ?ng th??ng nin n?m 2015

 

      Cng ty CP Container Pha Nam trn tr?ng thng bo v? vi?c t? ch?c ??i h?i ??ng c? ?ng (?H?C?) th??ng nin  2015 nh? sau:
- Tn cng ty: Cng ty c? ph?n container pha Nam
- M ch?ng khon: VSG
- Lo?i ch?ng khon: ph? thng.
- M?nh gi: 10.000 ??ng/c? phi?u
- Th?i gian t? ch?c:   8 gi? 30 pht  ngy 23/4/2015
- ??a ?i?m: H?i tr??ng Tr??ng ti?u h?c Nguy?n V?n Tr?i.                          
                  S? 2, ???ng V?nh Khnh, ph??ng 9, qu?n 4, TP. H? Ch Minh.      
- Ngy ch?t danh sch  cu?i cng:   16/3/2015
- N?i dung:
                  Thng qua bo co ti chnh 2014 v Bo co c?a H?QT, BKS.
                  Thng qua cc t? trnh c?a H?QT.
                  M?t s? v?n ?? khc thu?c th?m quy?n c?a ??i h?i ??ng c? ?ng.


      T?t c? cc c? ?ng c tn trong danh sch ch?t c quy?n tham d? ??i h?i.
      Qu c? ?ng no khng tham d? ???c c th?  ?y quy?n cho ng??i khc tham d?  (M?u gi?y ?y quy?n tham d?  ??i h?i ???c g?i km theo th? m?i). 
      ??ng k tham d? ??i h?i ???c g?i v? Cng ty b?ng Fax, E-mail, ho?c ??ng k qua ?i?n tho?i . . . tr??c ngy t? ch?c ??i h?i  03 ngy lm vi?c.
      ?? t?o ?i?u ki?n thu?n l?i cho cng tc t? ch?c ??i h?i, ?? ngh? Qu c? ?ng l?u : Cc ki?n ?? xu?t cho ??i h?i,. . . ph?i g?i b?ng v?n b?n v? v?n phng Cng ty tr??c ngy t? ch?c ??i h?i ??ng c? ?ng th??ng nin 2015 t nh?t l 03 ngy lm vi?c. 
     Cc ti li?u  v cc v?n ??  lin quan ??n ?H?C? ???c ??ng t?i trn website c?a Cng ty: (download t?i ?y)

M?i chi ti?t xin lin h?:
??a ch? Cng ty:   S? 11 Nguy?n Hu?, P. B?n Ngh, Q. 1, Tp. H? Ch Minh.
Ng??i lin h?: Anh Quch H?u Danh: ?T:  (08) 38295616, my nhnh 131,
Fax: (08) 38231064.
E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Trn tr?ng./.

T/M H?I ??NG QU?N TR?
CH? T?CH
CP TR?NG TU?N

   

Bo co ti chnh t?ng h?p n?m 2014 - ? ki?m ton (T?i v?)

 

C?NG HO X H?I CH? NGH?A VI?T NAM
??c l?p - T? do - H?nh phc

Thnh ph? H? Ch Minh, ngy 26  thng 02 n?m 2015.


THNG BO
(V? ngy ??ng k cu?i cng ?? th?c hi?n quy?n tham d? v bi?u quy?t t?i ??i h?i ??ng c? ?ng th??ng nin 2015)

 

Knh g?i:     Trung tm L?u k Ch?ng khon Vi?t Nam

Tn T? ch?c pht hnh: CNG TY C? PH?N CONTAINER PHA NAM
Tn giao d?ch: VICONSHIP SAIGON
Tr? s? chnh: S? 11 Nguy?n Hu?, P. B?n Ngh, Q.1, TP. H? Ch Minh.
?i?n tho?i: (84.8) 38290197 - 38295616
Fax: (84.8) 39143379 38264031.
Sn giao d?ch: UPCOM.
Xin thng bo ??n Trung tm L?u k Ch?ng khon Vi?t Nam (VSD) ngy ??ng k cu?i cng cho ch?ng khon sau:
Tn ch?ng khon: C? phi?u Cng ty C? ph?n Container pha Nam.
M ch?ng khon: VSG
M ISIN: VN000000VSG9
Lo?i ch?ng khon:     C? phi?u ph? thng
M?nh gi: 10.000 /CP
Ngy ??ng k cu?i cng: 16 thng 3 n?m 2015.
??ng th?i ?? ngh? VSD l?p v g?i cho Cng ty chng ti danh sch ng??i s? h?u ch?ng khon nu trn.
??a ch? email nh?n file d? li?u:
   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  
1. L do v m?c ?ch:
- T? ch?c ??i h?i ??ng c? ?ng th??ng nin 2015.
2. N?i dung c? th?:
 T? ch?c ??i h?i ??ng c? ?ng th??ng nin 2015
- T? l? th?c hi?n: ??i v?i c? phi?u ph? thng 11.044.000 c? phi?u = 11.044.000 quy?n tham d? v bi?u quy?t
- Th?i gian th?c hi?n:  thng 4 n?m 2015
- ??a ?i?m th?c hi?n: Th?i gian v ??a ?i?m c? th? s? thng bo sau.
- N?i dung h?p:
  Thng qua bo co ti chnh ki?m ton 2014, Bo co c?a H?QT, BKS v cc v?n ?? khc.

      Chng ti cam k?t nh?ng thng tin v? ng??i s? h?u trong danh sch s? ???c s? d?ng ?ng m?c ?ch v tun th? cc quy ??nh c?a VSD. Cng ty chng ti s? hon ton ch?u trch nhi?m tr??c php lu?t n?u c sai ph?m.

NG??I ??I DI?N PHP LU?T
(? k)
T?ng gim ??c
CP TR?NG TU?N


***Ghi ch: Ti li?u cho ??i h?i ??ng C? ?ng th??ng nin 2015 s? ???c ??ng t?i trn Website c?a Cng ty (www.viconshipsg.com.vn)

   

Trang 9 của 15

Tin m?i

Hiện có 9 người đang xem