Thứ tư, Tháng 1 16, 2019
   
Text Size

?I?U L? CNG TY - BAN HNH NGY 25/5/2017

(T?i v?)

 

K?T QU? ??I H?I ??NG C? ?NG TH??NG NIN 2017

- Bin b?n ??i h?i ??ng C? ?ng 2017 & Ngh? Quy?t ??i h?i ??ng C? ?ng 2017 (T?i v?)

 

Cng b? thng tin v? vi?c thay ??i GPKD l?n th? 14 (Download t?i ?y)

   

CNG TY C? PH?N CONTAINER PHA NAM
(VICONSHIP SAIGON)

THNG BO

V/v  T? ch?c ??i H?i ??ng c? ?ng th??ng nin n?m 2017 (t? ch?c l?n 2)

 

      Cng ty CP Container Pha Nam trn tr?ng thng bo v? vi?c t? ch?c ??i h?i ??ng c? ?ng (?H?C?) th??ng nin  2017 nh? sau:
- Tn cng ty: Cng ty C? ph?n Container Pha Nam
- M ch?ng khon: VSG
- Lo?i ch?ng khon: ph? thng.
- M?nh gi: 10.000 ??ng/c? phi?u
- Th?i gian t? ch?c:   8 gi? 30 pht  ngy 25/5/2017
- ??a ?i?m: H?i tr??ng C?ng Si Gn.                           
                  S? 3, Nguy?n T?t Thnh, ph??ng 12, qu?n 4, TP. H? Ch Minh.       
- Ngy ch?t danh sch  cu?i cng:   18/4/2017 
- N?i dung:
                  Thng qua bo co ti chnh 2016 v Bo co c?a H?QT, BKS.
                  Thng qua cc t? trnh c?a H?QT.
                  B?u c? H?QT & BKS nhi?m k? 2017-2022
                  M?t s? v?n ?? khc thu?c th?m quy?n c?a ??i h?i ??ng c? ?ng.

      T?t c? cc c? ?ng c tn trong danh sch ???c ch?t ??u c quy?n tham d? ??i h?i.
      Qu c? ?ng no khng tham d? ???c c th?  ?y quy?n cho ng??i khc tham d?  (M?u gi?y ?y quy?n tham d?  ??i h?i ???c g?i km theo th? m?i).  
      C? ?ng ho?c nhm c? ?ng c th? ?? c? ho?c ?ng c? thnh vin H?QT & BKS theo Lu?t doanh nghi?p hi?n hnh v ?i?u l? Cty.
      ?? t?o ?i?u ki?n thu?n l?i cho cng tc t? ch?c ??i h?i, ?? ngh? Qu c? ?ng l?u : Cc ki?n ?? xu?t cho ??i h?i, ?ng c? ho?c ?? c? thnh vin H?QT & BKS . . ph?i g?i b?ng v?n b?n v? v?n phng Cng ty tr??c ngy t? ch?c ??i h?i t nh?t l 03 ngy lm vi?c  
     Cc ti li?u  v cc v?n ??  lin quan ??n ?H?C? ???c ??ng t?i trn website c?a Cng ty: (download t?i ?y)

M?i chi ti?t xin lin h?:
??a ch? Cng ty:  (L?u 3) S? 6-8 ?on V?n B?, P.9, Q. 4, Tp. H? Ch Minh 
Ng??i lin h?: Anh Quch H?u Danh: ?T:  (08) 38266500 ext 131.
Fax: (08) 38266001.
E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  

Trn tr?ng./.

T/M H?I ??NG QU?N TR?
CH? T?CH
NGUY?N XUN HA

 

CV g?i UBCK V/v t? ch?c ?H?C? 2017 l?n 1 khng thnh cng v k? ho?ch t? ch?c l?n 2.

(Download t?i ?y)

   

Trang 2 của 15

Tin m?i

Hiện có 3 người đang xem