Thứ tư, Tháng 11 14, 2018
   
Text Size

1. Ch??ng trnh ??i h?i C? ?ng 2012

2. Bo co Ti chnh 2011 c?a Ban Ki?m sot

3. Bo co k?t qu? SXKD 2011 v k? ho?ch 2012

4. B?ng k?t qu? SXKD 2011 ? ki?m ton v k? ho?ch 2012

5. B?ng cn ??i k? ton 2011

6. Bo co s? d?ng Qu? H?QT 2011

7. T? trnh v/v Ph??ng n ti c? c?u, t?ng v?n ?i?u l? Cng ty

8. T? trnh ??i h?i ??ng C? ?ng v? ph??ng n phn ph?i l?i nhu?n v trch l?p cc qu? n?m 2011

9. T? trnh ??i h?i ??ng C? ?ng v? vi?c s?a ??i ?i?u l? Cng ty

10. Th? m?i tham d? ??i h?i ??ng C? ?ng th??ng nin 2012

11. Gi?y ??ng k tham d? (ho?c ?y quy?n tham d?) ??i h?i ??ng C? ?ng th??ng nin 2012.

B?m vo ?y ?? t?i v?

12.?i?u l? Cng ty C? ph?n Container Pha Nam (t?i v?)

 

THNG BO
(V/v T? ch?c ??i H?i ??ng c? ?ng th??ng nin n?m 2012)

Knh g?i: Qu C? ?ng

Cng ty CP Container Pha Nam trn tr?ng thng bo ??n Qu c? ?ng v? vi?c t? ch?c ??i h?i ??ng c? ?ng (?H?C?) th??ng nin nh? sau:

Ngy giao d?ch khng h??ng quy?n: 13/3/2012
Ngy ch?t danh sch c? ?ng: 15/3/2012
Th?i gian t? ch?c ?H?C?: T? 8 gi? ngy 11/4/2012
??a ?i?m: H?i tr??ng Tr??ng ti?u h?c Nguy?n V?n Tr?i.
S? 2, ???ng V?nh Khnh, ph??ng 9, qu?n 4, TP. H? Ch Minh.
N?i dung:
- Thng qua cc bo co th??ng nin c?a H?QT, BKS.
- Bo co ti chnh ki?m ton.
- Bo co th lao H?QT, BKS Cty.
- B?u c? H?QT, BKS Cng ty nhi?m k? 2012 - 2017.
- L?a ch?n cng ty ki?m ton . . .
Th? l? tham d? ?H?C?:
- T?t c? cc c? ?ng c trong danh sch vo ngy ch?t danh sch c? ?ng c quy?n tham d? ??i h?i. Qu c? ?ng no khng tham d? ???c c th? ?y quy?n cho ng??i khc tham d? (gi?y ?y quy?n tham d? ??i h?i theo m?u ?y quy?n g?i km theo th? m?i) v c th? g?i v? Cng ty c th? b?ng Fax, E-mail, ?i?n tho?i . . .
- ?? t?o ?i?u ki?n thu?n l?i cho cng tc t? ch?c ??i h?i, ?? ngh? Qu c? ?ng l?u : ??ng k tham d? ??i h?i g?i v? Cng ty c th? b?ng Fax, E-mail, ?i?n tho?i . . ., cc ?? xu?t cho ch??ng trnh ??i h?i, cc ?? c?, ?ng c? thnh vin H?QT, BKS. . . ph?i g?i b?ng v?n b?n v? v?n phng Cng ty tr??c ngy 06/4/2012.
- ?i?u ki?n ?? c?, ?ng c? thnh vin H?QT, BKS c?n c? theo ?i?u l? c?a Cng ty ???c ??ng t?i trn Website c?a Cng ty.
- Khi ??n tham d? ??i h?i, Qu c? ?ng mang theo CMND ho?c h? chi?u v gi?y ?y quy?n h?p l? (n?u l ng??i ???c ?y quy?n).
- Cc ti li?u lin quan ??n ?H?C? ???c ??ng t?i trn website c?a Cng ty.
??a ch? Cng ty: S? 11 Nguy?n Hu?, P. B?n Ngh, Q. 1, Tp. H? Ch Minh.
Lin h?: Anh Quch H?u Danh, ?T: (08) 38295616, my nhnh 131, Fax: (08) 38231064, email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Ch? t?ch H?QT (? k).

 

?i?u l? Cng ty C? ph?n Container Pha Nam (t?i v?)

   

Trang 15 của 15

Tin m?i

Hiện có 13 người đang xem